اسلام و عقلانیت: تاثیر غزالی. مجموعه مقالات به مناسبت نهصدمین سال تولد، جلد نخست

image_pdfimage_print

Islam and Rationality: The Impact of al-Ghazālī, Papers Collected on His 900th Anniversary, Volume 1, edited by Georges Tamer, Leiden: E.J. Brill, 2015. Xxiv+545pp. ISBN: 9789004290945.

اسلام و عقلانیت: تاثیر غزالی. مجموعه مقالات به مناسبت نهصدمین سال تولد، جلد نخست، ویراسته‌ی جورج تامر، لایدن: انتشارات بریل، 2015. 545ص. شابک: 9789004290945.

 

فهرستی از عناوین مقالات و نویسندگان کتاب به شرح زیر است:

 • خدا یا علیّت: راه حل غزالی و پیشینه‌ی تاریخی آن (هانس دایبر)
 • رویکرد متغیر غزالی نسبت به فلسفه (ویلفرد مادلونگ)
 • غزالی و عقلانیت تصوف (بنیامین آبراهامُف)
 • وحی، علوم و نمادگرایی در جواهر القرآنِ غزالی (جورج تامِر)
 • عقلانی ترین وجه غزالی: قواعد عام برای تفسیر تمثیلی وحی (القانون الکلی فی التأویل) (فرانک گریفیل)
 • کمدی عقل و عقلانیت: کارکرد طنز و مطایبه در آثار غزالی (اریک اُرسمبی)
 • هیجانات و احساسات از نگاه غزالی (تانِلی کوکونِن)
 • نکاتی مقدماتی درباب اندیشه‌های غزالی در موضوع جنسیت، ازدواج، خانواده (انور گیلادی)
 • وظایف استاد: ذریعه‌ی اصفهانی به مثابه‌ی منبع الهام غزالی در کتاب میزان العمل (یاسین محمد)
 • بازنگری در بحران غزالی با نگاهی به کتاب میزان العمل (کِنِت گاردِن)
 • دیدگاه غزالی درباب علم و یقین در دو کتاب المنقِذ من الضلال و القسطاس المستقیم (لوئیس خاویر لوپز فرجیت)
 • هرمنوتیک غزالی و اثرگذاری آن بر سنت یهودی: مقایسه‌ی مشکاه الانوار غزالی و هشت کتابِ (شمونه‌ فراکیم‌) ابن میمون (اسکات گاردنِر گیردنِر)
 • غزالی، ابن رُشد و موسی بن یوشع (موسی ناربونی): اختلافات و تشابهات (آلفرد ایوری)
 • تصویر متغیر غزالی در تفکر یهودی دوره‌‌ی میانه (استیون هاروِی)
 • تأثیر غزالی بر آثار فلسفی، کلامی و فقهی ابن‌عبری (گریگوریوس ابوالفرج ملاطی) (هیدمی تاکاهاشی)
 • رافائل مارتی و ارجاعاتش به غزالی (ژول ژانسِن)
 • علوم خفیه‌ی غزالی در نگاه ابن‌تیمیه و کتاب بغیه المرتاه وی (یحیی میشو)
 • حکمیت میان غزالی و فیلسوفان: شارحان تهافت الفلاسفه در فضای عقلانی دوران عثمانی (سعید اُزِروارلی)

Preface ix Notes on Contributors xx

1 God versus Causality Al-Ghazālī’s Solution and its Historical Background 1 Hans Daiber

2 Al-Ghazālī’s Changing Attitude to Philosophy 23 Wilferd Madelung

3 Al-Ghazālī and the Rationalization of Sufism 35 Binyamin Abrahamov

4 Revelation, Sciences and Symbolism Al-Ghazālī’s Jawāhir al-Qurʾān 49 Georges Tamer

5 Al-Ghazālī at His Most Rationalist The Universal Rule for Allegorically Interpreting Revelation (al-Qānūn al-Kullī fī t-Taʾwīl) 89 Frank Griffel

6 The Comedy of Reason Strategies of Humour in al-Ghazālī 121 Eric Ormsby

7 Al-Ghazālī on the Emotions 138 Taneli Kukkonen

8 Sex, Marriage and the Family in Al-Ghazālī’s Thought Some Preliminary Notes 165 Avner Giladi

9 The Duties of the Teacher Al-Iṣfahānī’s Dharīʿa as a Source of Inspiration for al-Ghazālī’s Mīzān al-ʿAmal 186 Yasien Mohamed

10 Revisiting al-Ghazālī’s Crisis through His Scale for Action (Mizān al-ʿAmal) 207 Kenneth Garden

11 Al-Ghazālī on Knowledge (ʿilm) and Certainty ( yaqīn) in al-Munqidh min aḍ-Ḍalāl and in al-Qisṭās al-Mustaqīm 229 Luis Xavier López-Farjeat

12 Ghazālī’s Hermeneutics and Their Reception in Jewish Tradition Mishkāt al-Anwār (The Niche of Lights) and Maimonides’ Shemonah Peraqim (Eight Chapters) 253 Scott Michael Girdner

13 Al-Ghazālī, Averroes and Moshe Narboni Conflict and Conflation 275 Alfred L. Ivry

14 The Changing Image of al-Ghazālī in Medieval Jewish Thought 288 Steven Harvey

15 The Influence of al-Ghazālī on the Juridical, Theological and Philosophical Works of Barhebraeus 303 Hidemi Takahashi

16 R. Marti and His References to al-Ghazālī 326 Jules Janssens

17 Al-Ghazālī’s Esotericism According to Ibn Taymiyya’s Bughyat al-Murtād 345 Yahya M. Michot

18 Arbitrating between al-Ghazālī and the Philosophers The Tahāfut Commentaries in the Ottoman Intellectual Context 375 M. Sait Özervarlı

 مرتضی کریمی‌نیا