الاسلام

  Al-islam.orgتوسط کتابخانه ی دیجیتالی اسلامی اهل البیت (DILP) ایجاد و مدیریت می شود. یک سازمان ثبت شده ی غیرانتفاعی که از طریق تلاش گروهی تعدادی از داوطلبان در بسیاری از کشورها در سراسر جهان اداره می شود.

دیجیتالی کردن و ارائه منابع اسلامی در بستر اینترنت از اهداف این سایت است. منابعی که مربوط به تاریخ، حقوق، جامعه ی اسلامی و مردم مسلمان، با تاکید خاص بر اندیشه ی مدرسه ی اسلامی شیعه دوازده امامی مورد نظر هستند.

هدف نهایی تسهیل انتشار دانش از طریق این رسانه جهانی به مناطقی است که معمولا این منابع به راحتی در دسترس آن ها نمی باشد.

عمده تلاش این سایت ارائه یک تصویر متعادل و دقیق از اسلام همانگونه که پیامبر اسلام (ص) و اهل بیت ایشان آموزش داده اند و جلوگیری از ورود اطلاعات نامعتبر است.

http://www.al-islam.org/