دانش در فلسفه متأخر اسلامی: ملاصدرا در وجود، عقل و شهود

Knowledge in Later Islamic Philosophy: Mulla Sadra on Existence, Intellect and Intuition, by Ibrahim Kalin, Oxford University Press, 344 p. (2010) ISBN: 9780199735242

دانش در فلسفة متأخر اسلامي: ملاصدرا در وجود، عقل و شهود، نوشته ابراهيم کالين، ايالات متحده امريکا، نيويورک، آکسفورد، 344 صفحه (2010) شابک: 9780199735242

اينکه چگونه صدرالدين شيرازي فيلسوفي در قرن هفدهم، تلاش نمود سه صورت عمدة دانش در گفتمان فلسفه اسلامي يعني وحي، برهان و عرفان را بريکديگر منطبق و با هم سازگار نمايد، موضوع بررسي کتاب حاضر است. کتاب حاضر در سه فصل و يک پيوست تنظيم شده است. درفصل نخست تحت عنوان «مسئلة علم و بافت اسلامي-يوناني بحث اتحاد» به بررسي اين مسئله در ميان فيلسوفان يونان و فلسفه اسلامي اختصاص يافته است. فصل دوم به نظرية علم ملاصدرا و بحث اتحاد مي‌پردازد و در فصل سوم ترکيب دانش در حکم تجربه و دانش بعنوان وجود که از سوي ملاصدرا ارائه شده محور بررسي است. پي‌افزود کتاب نيز حاوي ترجمه‌اي است از رساله في اتحاد عاقل و المعقول از ملاصدراي شيرازي.

حمید طالب