روابط اسلام و مسیحیت: تاریخ زندگی نامه‌ای جلد دوم (۱۰۵۰-۹۰۰)

image_pdfimage_print

Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History. Volume 2 (900-1050) by David Thomas, Alex Mallett, Leiden ; Boston, Brill, 773 p (2010) ISBN: 9789004169760

روابط اسلام و مسیحیت: تاریخ زندگی‌نامه‌ای جلد دوم (1050-900) نوشته دیوید توماس، الکس مالت، هلند، بریل، 773 صفحه (2010) شابک: 9789004169760

این کتاب بخش دوم از تاریخ عمومی روابط میان ادیان است. این اثر که از سال 900 تا 1050 میلادی را پوشش می‌دهد مجموعه‌ای است از مقاله‌ها به همراه بدنه‌ی اصلی بیش از یکصد مدخل تفصیلی که تمامی آثاری را که مسیحیان و مسلمانان تا این تاریخ درباره و علیه یکدیگر نگاشته‌اند در بر دارند. این مدخل‌ها جزئیات کتاب‌نامه‌ای مؤلفانی که شناخته شده‌اند، توصیفات و ارزیابی خود آثار و شرح کامل نسخ خطی ، ویراست‌ها، ترجمه‌ها و پژوهش‌ها را در خود دارند.

حمید طالب