زهری، نسخ القرآن و معضل متون تفسیری کهن

image_pdfimage_print

Al-Zuhrī, Naskh al-Qurʾān and the problem of early Tafsīr texts, by Andrew Rippin, Bulletin of the School of Oriental and African Studies 47:1 (1984), 22-43

زهری، نسخ القرآن و معضل متون تفسیری کهن، نوشته اندور ریپین، ترجمه سید علی آقایی، پژوهشنامه دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی

نویسنده در نوشتار حاضر می کوشد مروری اجمالی بر مشخصه های ادبی گوناگون کتاب نسخ القرآن زهری داشته باشد؛ تا از این طریق ارزیابی پیرامون تألیف و تاریخ گذاری این متن ارائه دهد. از این رو، با ارائه بخش هایی از محتوای کتاب مذکور، به بررسی ساختار درونی اثر، سبک ادبی، مباحث فقهی و مفاهیم ضمنی وابسته به آن و کاربردهای اصطلاح شناختی می پردازد.

دریافت متن کامل ترجمه مقاله
منبع: دوماهنامه آئینه پژوهش