شریعت در غرب

image_pdfimage_print

Shari’a in the West, by Rex Ahdar, Nicholas Aroney, Oxford ; New York, Oxford University Press, xii, 350 p. (2010) ISBN: 9780199582914

شریعت در غرب، نوشته رکس اهدار، نیکولاس آرونی، ایالات متحده امریکا، نیویورک، آکسفورد، 350 صفحه (2010) شابک: 9780199582914

این مجموعه از مقاله‌های کوتاه نگاشته شده از سوی پژوهشگران برجسته و ممتاز به پرسش از انطباق شریعت با نظام‌های حقوقی لیبرال دموکرات غرب می‌پردازد. موضوعاتی که در دو مقاله‌ی سال 2008 از این مجموعه ایجاد شد باعث بحث، نقد و مباحثاتی گردید چه در زمینه‌ی مسئله‌ی خاص انطباق دینی/فرهنگی با حقوق و یا مسائل گسترده‌تری همچون چند فرهنگ‌گرایی، برابری در نزد قانون و  ضرورت قضاوت موازی برای جوامع عقیدتی خاص. موضوع بررسی کلی مقاله‌های این مجموعه مسائل پیچیده در ارتباط با بازشناسی حقوقی باور دینی در جامعه‌ای چندفرهنگی است. این کتاب با هدف برانگیختن تفکر در زمینه‌ی مسائل پیچیده و گشودن راه جدیدی برای سیاست‌گذاران و نهادهای جوامع مدنی است که با ارتباط بین شریعت و نظام‌های حقوقی غربی درگیر هستند.

حمید طالب