مجله اسلام و روابط مسیحی و مسلمان

image_pdfimage_print

مجله اسلام و روابط مسیحی و مسلمان

Islam and Christian–Muslim Relations

مجله اسلام و روابط مسیحی و مسلمان  در دو زمینه عمده فعالیت می کند:

مطالعه ی علمی اسلام به عنوان یک سنت دینی و فکری.

و رابطه ی اسلام با مسیحیت و سایر ادیان.

مطالعه ی اسلام به عنوان یک سنت دینی و فکری شامل موضوعات زیر می باشد:

 • اسلام به عنوان یک باور سنتی تاریخی و یک زندگی واقعیِ امروزی در سراسر جهان.
 • توسعه آموزه های دینی و بحث در مورد عقاید ارتدوکس.
 • جنبش های بزرگ مسلمانان و اندیشمندان.
 • آموزه های دینی و اصولی به عنوان انگیزه ای برای افراد و جوامع.
 • اعتقادات اسلامی در زمینه های اجتماعی جدید در گذشته، حال و آینده ی اسلام.

و موضوع اسلام در روابط خود با مسیحیت و سایر ادیان شامل مباحث زیر است:

 • نگرش مسلمانان نسبت به ادیان دیگر.
 • نگرش مسیحی و اهل دیگر مذاهب نسبت به اسلام.
 • تأثیرات متقابل بین اسلام و دیگر ادیان.
 • همکاری و رقابت میان ادیان در طول تاریخ و در زمان معاصر.
 • عوامل مذهبی در برخوردها و درگیری ها.
 • اقلیت های مسلمان در جوامع غیر مسلمان و اقلیت غیر مسلمان در جوامع با اکثریت مسلمان.