فراخوان‌ ها

فراخوان مجله «Islamic Perspective and Culture»

فراخوان مجله «Islamic Perspective and Culture» ارسال پژوهش ها باید مرتبط با موضوعات علمی این نشریه (تاریخ امت اسلامی، هنر و علم در اسلام، میراث فرهنگی اسلامی، حقوق اسلامی، الهیات و فلسفه اسلامی، اقتصاد اسلامی، جامعه شناسی و رواشناسی اسلامی، ادبیات اسلامی، هنر و معماری اسلامی…)بوده و به زبان انگلیسی باشند. آخرین مهلت ارسال اثار

بیشتر بخوانید