کتاب های جدید کتابخانه

معماری و شهرسازی معاصر در ایران: سنت، مدرنیته و ایجاد فضایی میان این دو

Contemporary Architecture and Urbanism in Iran: Tradition, Modernity, and the Production of ‘Space-in-Between’, By Shirazi, M. Reza, Springer, 193 p. (January 2, 2018) ISBN: 9783319721842 معماری و شهرسازی معاصر در ایران: سنت، مدرنیته و ایجاد فضایی میان این دو، نوشته رضا شیرازی، انتشارت اسپرینگر، 193 صفحه (2ژانویه 2018) شابک: 9783319721842 کتاب حاضر حاوی شرح مختصری از معماری و شهرسازی ایران

بیشتر بخوانید

کـتابخانه ی ملی فرانسه

کـتابخانه ی ملی فرانسه شهلا عالم مروستی منبع کتابخانه مـلی پاریـس را در واقـع پادشاهان فرانسه پایه گزاری کردند. شارل پنجم (1360-1380) اولین کتابخانه سلطنتی را در یکی از برج های لوور برپا کرد و ژیل مـاله در سال 1373صورتی از نسخه های خطی موجود در کتابخانه را تهیه نمود که هنوز دستنویس آن در

بیشتر بخوانید

Guardians of Faith in Modern Times

Guardians of Faith in Modern Times: ʿUlamaʾ in the Middle East, by  Meir Hatina, Brill, 342 p (2008) ISBN: 9789004169531 This collective volume provides an integrative historical and contemporary discussion of Sunni ulama in the Middle East in both an urban and a semi-tribal context. The various chapters reinforce a renewed interest in the position of the

بیشتر بخوانید

Text and Image in Illustrated Arabic Manuscripts

Arab Painting: Text and Image in Illustrated Arabic Manuscripts (Handbook of Oriental Studies: Section 1, the Near & Middle East), by  Anna Contadini, Brill, 288 p (2007) ISBN: 978-9004157224 Arab painting, preserved mainly in manuscript illustrations of the 12th to 14th centuries, is here treated as an artistic corpus fully deserving of appreciation in its own terms,

بیشتر بخوانید

The Comfort of the Mystics

The Comfort of the Mystics: A Manual and Anthology of Early Sufism (Islamic History and Civilization),  Gerhard Orfali, BRILL; Bilingual edition, 732 P (2013) ISBN: 9789004233614 This critical Arabic text edition of “Salwat al- rif n wa-uns al-musht q n, a manual of early Sufism” by Ab Khalaf al- abar (d. ca. 470/1077), is based on a

بیشتر بخوانید

نمود، زمان و کُنش در گویش عربی بیروت (اشتفان بروِلایت)

Stefan Bruweleit, Aspect, Tense and Action in the Arabic Dialect of Beirut, Leiden: Brill, 2015. xii, 272 pp. ISBN: 9789004287532. نمود، زمان و کُنش در گویش عربی بیروت، نوشته‌ی اشتفان بروِلایت، لایدن: بریل، 2014. 272ص. شابک: 9789004287532. مقوله‌­­های نمود، زمان و کُنش در زبان شناسی، مقوله‌­­هایی کاملاً به هم آمیخته‌­اند. نمود در زبان‌شناسی به مقوله‌ای

بیشتر بخوانید

قرآن به روایت قرآن: واژگان و مجادلات قرآنی ناظر به خود قرآن (آن‌ـ‌ سیلوی بوالیوو)

Anne-Sylvie Boisliveau, Le Coran par lui-même: Vocabulaire et argumentation du discours coranique autoréférentiel, Leiden: Brill, 2013, 432pp. ISBN: 9789004250642.  قرآن به روایت قرآن: واژگان و مجادلات قرآنی ناظر به خود قرآن، نوشته‌ی آن‌ـ‌ سیلوی بوالیوو، لایدن: بریل، 2013. شابک: 9789004250642. اثر حاضر رساله‌ی دکتری آن‌ـ سیلوی بوالیوو، دانش آموخته‌ی رشته‌ی مطالعات اسلامی و عربی دانشگاه اِکس

بیشتر بخوانید