تاريخ علوم

کتابخانه ها، کتابداری ها و تهیۀ متون در دوره فاطمی

کتابخانه ها، کتابداری ها و تهیۀ متون در دوره فاطمی Libraries, Book Collection and the Production of Texts by the Fatimids by Paul E. Walker در منابع، اطلاعات خوبی دربارۀ کتابخانه های سلطنتی فاطمیان و کتابداری های این دوره وجود دارد که هر دو زیر نظر خلیفه-امام فاطمی بود و گاه به طور خصوصی اداره

بیشتر بخوانید