تراجم، فهرست و نسخه‌شناسي

مسأله‌ی خاستگاه نقطه‌های رنگی در قرآن‌های کهن، بخش اول (آلن جورج)

آلن جورج، استاد دانشگاه ادینبورو “Coloured Dots and the Question of Regional Origins in Early Qur’ans (Part I)”, by Alain George, Journal of Qur’anic Studies, Volume 17, Issue 1 (2015) pp. 1-44. Available Online: http://dx.doi.org/10.3366/jqs.2015.0178 مسأله‌­ی خاستگاه نقطه­‌های رنگی در قرآن‌­های کهن (بخش اول)، نوشته‌ی آلن جورج، در مجله‌ی مطالعات قرآنی، سال هفدهم، ش 2،

بیشتر بخوانید

پوست نوشته‌های قرآنی در صنعای یمن (اورسولا درایبهولز)

اورسولا درایبهولز؛ ترجمه حسین علینقیان پس از کشف نسخه ها و مصاحف صنعا در سال 1971،  تعدادی مقاله حاوی گزارشاتی از وضعیت عمومی دست نوشته‌ها با تأکید بر نسخه‌های کاغذی به چاپ رسید. نوشتار حاضر، دربردارنده گزارش تفصیلی از فرایند مرمت و تدوین اسناد و مصاحف پوستی صنعا (از آغاز تا پایان) بوده که توسط

بیشتر بخوانید