روابط مسیحی مسلمان. تاریخچه کتابشناسی. جلد دهم

image_pdfimage_print

Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History. Volume 10 Ottoman and Safavid Empires (1600-1700), Edited by David Thomas and John Chesworth, BRILL, 714 pp. (November 2017), ISBN: 9789004345652

روابط مسیحی مسلمان. تاریخچه کتابشناسی. جلد دهم امپراتوری عثمانی و صفوی (1600-1700)، ویرایش توسط دیوید توماس و جان چسورث، انتشارات بریل، 714 صفحه (نوامبر 2017) شابک: 9789004345652

کتاب حاضر دوره 1600 تا 1700 میلادی را پوشش می دهد و از سری کتاب های تاریخ روابط مسیحی مسلمان از قرن هفتم تا اوایل قرن بیستم است. این مجموعه شامل سری مقالات مقدماتی و همچنین بخش عمده ای از تالیفات مفصل است که در رابطه با آثار باقی مانده و یا از دست رفته ای که ثبت شده اند، بحث می کنند. این جلد شرحی از زندگانی مولفان، توصیفات، ارزیابی ها از خود آثار، گزارشات کاملی از نسخ خطی، نسخه ها، ترجمه ها و مطالعات، را در اختیار محققان قرار می دهد. کتاب حاضر به همراه سایر مجلدات در این سری پژوهش، می توانند ابزاری موثر برای تحقیق در زمینه روابط مسیحی مسلمان باشند.

Section Editors:
Clinton Bennett, Luis F. Bernabé Pons, Jaco Beyers, Karoline Cook, Lejla Demiri, Martha Frederiks, David D. Grafton, Stanisław Grodź, Alan Guenther, Emma Loghin, Gordon Nickel, Claire Norton, Reza Pourjavady, Douglas Pratt, Radu Păun, Peter Riddell, Umar Ryad, Mehdi Sajid, Cornelia Soldat, Karel Steenbrink, Davide Tacchini, Ann Thomson, Carsten Walbiner

مجتبی علی پور