معماری و شهرسازی معاصر در ایران: سنت، مدرنیته و ایجاد فضایی میان این دو

image_pdfimage_print

Contemporary Architecture and Urbanism in Iran: Tradition, Modernity, and the Production of ‘Space-in-Between’, By Shirazi, M. Reza, Springer, 193 p. (January 2, 2018) ISBN: 9783319721842

معماری و شهرسازی معاصر در ایران: سنت، مدرنیته و ایجاد فضایی میان این دو، نوشته رضا شیرازی، انتشارت اسپرینگر، 193 صفحه (2ژانویه 2018) شابک: 9783319721842

کتاب حاضر حاوی شرح مختصری از معماری و شهرسازی ایران در 150 سال گذشته (اواسط قرن نوزدهم تا کنون) است. این نوشتار نخستین مطالعه و پژوهش در زمینه معماری و شهرسازی معاصر ایران از دیدگاه نظری به حساب می آید و تحلیل عمیقی از آثار سه معمار شهیر ایرانی و بین المللی (نادر اردلان، کامران دیبا و حسین امانت) را ارائه می دهد. کتاب سعی در بیان سهم این سه شخصیت در شکل گیری فرهنگ شهری نوظهور ضد مدرن و پسا مدرن دارد، جائیکه موفقیت آن ها در ایجاد فضایی میان این دو فرهنگ، نمود پیدا می کند، فضایی که در عین نشان دادن ریشه ها و اصول اجتماعی و فرهنگی پیشرفت های تکنولوژی بین المللی هم مورد نظر قرار گرفته اند.
کتاب شامل تصایری بدیع و اسنادی مربوط به معماری و شهرسازی در ایران است.
برای مطالعه کتاب به کتابخانه مراجعه فرمائید.

مجتبی علی پور