جریان ایده ها در بغداد و فراتر از آن

image_pdfimage_print

Ideas in Motion in Baghdad and Beyond: Philosophical and Theological Exchanges between Christians and Muslims in the Third/Ninth and Fourth/Tenth Centuries, by Damien Janos, BRILL, 350 p. (2015) ISBN: 9789004306028

جریان ایده ها در بغداد و فراتر از آن: تبادلات فلسفی و کلامی میان مسیحیان و مسلمانان در قرون سوم (نهم میلادی) و چهارم (دهم میلادی)، نوشته دیمین جانوس، انتشارات بریل، 350 صفحه (2015) شابک: 9789004306028

این جلد شامل مجموعه مقالاتی است با تمرکز بر تبادلات فلسفی و کلامی میان روشنفکران مسلمان و مسیحی در بغداد که در دوره کلاسیک تاریخ اسلامی، زمانی که این شهر مرکز جنب و جوش فعالیت های فلسفی، علمی و ادبی بوده است، زندگی می کرده اند.
دستاوردهای فلسفی و سهم نوشته های مسیحی به زبان عربی و سریانی، نشان از حیات آن ها در جامعه اسلامی در طول این بازه زمانی دارند، اما به طور معمول در رابطه با توسعه جریان اصلی فلسفه اسلامی، به انزوا رفته اند.
هدف گذاری کتاب حاضر بر رویکردی یکپارچه تر است که به واسطه بررسی مطالعات موردی بر روی تبادلات متقابل فلسفی و کلامی میان مسیحیان و مسلمانان با تاکید بر مدرسه بغداد و سکان دار اصلی آن یحیی بن عدی[1] به دست می آید.

همکاران در این مجموعه: کارملا بافیونی[2]، دیوید بنت[3]، گرهارد اندرس[4]، دیمین جانوس[5]، اولگا لیزینی[6]، یوت پایتروسکا[7]، الکساندر تریجر[8]، دیوید تویتن[9]، اورسولیا ورسانیی[10]، جان وات[11]، رابرت ویسنوفسکی[12].

___________________________________________________________________

[1] Yaḥyā ibn ʿAdī
[2] Carmela Baffioni
[3] David Bennett
[4] Gerhard Endress
[5] Damien Janos
[6] Olga Lizzini
[7] Ute Pietruschka
[8] Alexander Treiger
[9] David Twetten
[10] Orsolya Varsányi
[11] John W. Watt
[12] Robert Wisnovsky

مجتبی علی پور