جوزف هازایا در مشیت الهی

Joseph Hazzaya, On Providence: Text, Translation and Introduction