سی و دومین کنفرانس سالانه تاریخ و نگرش خاورمیانه

image_pdfimage_print

32nd Annual Middle East History and Theory Conference, University of Chicago, 5-6 May 2017

سی و دومین کنفرانس سالانه تاریخ و نگرش خاورمیانه ی دانشگاه شیکاگو، از تاریخ پنجم تا ششم می سال 2017 برگزار می شود.
موضوع کنفرانس این سال “مرکز و پیرامون”[1] است که دارای زمینه فعالیت گسترده ای است و موضوعات  فراوانی را در بر می گیرد، از جمله این موضوعات می توان اشاره کرد به:
مرکز و پیرامون دقیقا چگونه تعریف می شوند؟ سلسله مراتب مرکز و پیرامون با توجه به قدرت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چگونه است؟ و ….

 

Deadline for abstracts: 10 February 2017. Information: mehatconference@gmail.com

__________________________________________________________________

[1] “Center and Periphery”