اری ربین

ایرادهای بنی‌اسرائیلی بر مدخل «بنی‌اسرائیل» در دائره المعارف قرآن

ایرادهای بنی‌اسرائیلی بر مدخل «بنی‌اسرائیل» در دائره المعارف قرآن مهر داد  این اثر ارزیابی و نقدی است بر مقاله‌ی «آسیب‌شناسی پژوهش یوری روبین دربارۀ بنی‌اسرائیل» در مجلۀ قرآن‌پژوهی خاورشناسان، شماره 15، پاییز و زمستان 1392.   در مقاله‌ای که با عنوان «آسیب‌شناسی پژوهش یوری روبین دربارۀ بنی‌اسرائیل» در مجلۀ «قرآن‌پژوهی خاورشناسان» (شماره 15، پاییز و

بیشتر بخوانید

کونوا قرده خاسئین: تبدیل بنی اسرائیل به بوزینه و پیشینه‌های میدراشی و توراتی آن (اُری رُبین)

کونوا قرده خاسئین (اعراف، 166):تبدیل قوم بنی اسرائیل به بوزینه و پیشینه‌­های میدراشی و توراتی آن اُری رُبین Uri Rubin, “Become you apes, repelled!” (Quran 7:166): The transformation of the Israelites into apes and its biblical and midrashic background,” BSOAS, Volume 78, Issue 01, February 2015, pp. 25-40.   چکیده‌ی مقاله: در آیات 163 تا

بیشتر بخوانید