امپراتوری عثمانی

روابط مسیحی مسلمان. تاریخچه کتابشناسی. جلد دهم

Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History. Volume 10 Ottoman and Safavid Empires (1600-1700), Edited by David Thomas and John Chesworth, BRILL, 714 pp. (November 2017), ISBN: 9789004345652 روابط مسیحی مسلمان. تاریخچه کتابشناسی. جلد دهم امپراتوری عثمانی و صفوی (1600-1700)، ویرایش توسط دیوید توماس و جان چسورث، انتشارات بریل، 714 صفحه (نوامبر 2017) شابک: 9789004345652 کتاب حاضر دوره 1600 تا 1700

بیشتر بخوانید

متفکران مسلمان در اواخر امپراتوری عثمانی

Islamist Thinkers in the Late Ottoman Empire and Early Turkish Republic, By Ahmet Şeyhun, Brill, 180 p. (2015) ISBN: 9789004280908 متفکران مسلمان در اواخر امپراتوری عثمانی و اوایل جمهوری ترکیه، نوشته احمد سیهون، انتشارات بریل، 180 صفحه (2015) شابک: 9789004280908 کتاب متفکران مسلمان در اواخر امپراتوری عثمانی و اوایل جمهوری ترکیه، مروری کلی را از زندگی و عقاید سیزده

بیشتر بخوانید

فروپاشی نظم روستایی در آناتولیِ دوره‌ی عثمانی

The Collapse of Rural Order in Ottoman Anatolia, by Oktay Özel (Bilkent University Ankara), Leiden: Brill, 2016, 282pp. ISBN: 9789004309715  فروپاشی نظم روستایی در آناتولیِ دوره‌ی عثمانی، نوشته‌ی اوکتای اُزِل (دانشگاه بیلکِنت آنکارا)، لایدن: انتشارات بریل، 2016، 282ص. شابک: 9789004309715 آیا «بحران قرن هفدهم»، به امپراتوری عثمانی آسیب رساند؟ چگونه می‌توانیم موقعیت انفجار خشونت روستایی

بیشتر بخوانید

کارگاه آموزشی بین المللی: «میراث فقهی در امپراتوری عثمانی و هند»

کارگاه آموزشی بین المللی: «میراث فقهی در امپراتوری عثمانی و هند» دانشگاه استانبول 27 تا 28 فوریه 2016 هدف از این کارگاه مطالعه ی دانشمندان و موسسات هندی و عثمانی در پرتو آثار تولید شده در طی دوره عثمانی است. این کارگاه به سه زبان ترکی، عربی، و انگلیسی برگزار خواهد شد. آخرین مهلت ارسال خلاصه

بیشتر بخوانید