انتشارات آکسفورد

اسلام و امپراتوری های اروپایی

Islam and the European Empires, Edited by DAVID MOTADEL, Oxford Univesity Press, 336 p. (2014) ISBN: 9780199668311 اسلام و امپراتوری های اروپایی، ویرایش شده توسط دیوید موتادل، انتشارات دانشگاه آکسفورد، 336 صفحه (2014) شابک: 9780199668311 در اوج دوران امپراتوری، قدرت های اروپایی در بیشتر نقاط بلاد اسلامی حکمرانی می کردند. به گونه ای که هر

بیشتر بخوانید

پیمان پیامبر با مسیحیان نجران: نگاهی تحلیلی به صحت عهدنامه

The Prophet’s Treaty with the Christians of Najran: An Analytical Study to Determine the Authenticity of the Covenants, by Ahmed El-Wakil, Oxford, Journal of Islamic Studies, Volume 27, Issu3, 2016 پیمان پیامبر با مسیحیان نجران: نگاهی تحلیلی به صحت عهدنامه، نوشته احمد الوکیل، مجله مطالعات اسلامی، شماره سوم از جلد 27م، 2016 جان اندرو مارو[1]

بیشتر بخوانید