جاده ابریشم

داروسازی اسلامی در قلمرو ممالیک و مغولان

Islamic Pharmacy in the Mamlūk and Mongol Realms: Theory and Practice, by Leigh Chipman, Asian Medicine, Volume 3, Issue 2, pages 265 – 278 Publication, 2007, DOI: 10.1163/157342008X307875 داروسازی اسلامی در قلمرو ممالیک و مغولان: آراء و روش ها،نوشته نویسنده: لِی چیپ من، مجله طب در آسیا، جلد سوم، شماره دوم، از صفحه 265 تا 278، سال 2007،

بیشتر بخوانید

امپراطوران جاده‌ی ابریشم: تاریخچه‌ی اوراسیای مرکزی

Empires of The Silk Road: A History of Central Eurasia from the Bronze Age to the Present, by Christopher I. Beckwith, Princeton University Press, 512p. (2009) ISBN: 9780691150345 امپراطوران جاده‌ی ابریشم: تاریخچه‌ی اوراسیای مرکزی از عصر مفرغ تا کنون، نوشته کریستوفر آی. بِکویث، آمریکا، پرینستون، انتشارات دانشگاه پرینستون، 512 صفحه (2009) شابک: 9780691135892 این اثر بعنوان نخستین تاریخ کامل اوراسیای مرکزی

بیشتر بخوانید