جولیون گودارد

اعتقادات، اعمال و فرهنگ های اسلامی

Islamic Beliefs, Practices, and Cultures, by Felicity Crowe, Jokyon Goddard, Marshal Cavendish Corporation, 352 p (2011) ISBn: 9780761479260 اعتقادات، اعمال و فرهنگ های اسلامی، نوشته فلیسیتی کرو، جولیون گودارد، امریکا، نیویورک، مارشال کاوندیش کورپوریشن، 352 صفحه (2011) شابک: 9780761479260 این مجموعه‌ی سه جلدی به بررسی تمامی جنبه‌های دین اسلام در تجلی‌های متقاوتش در زمان و سراسر جهان و با تأکید بر

بیشتر بخوانید

واژه‌نامه‌ی مصور جهان اسلام

Illustrated Dictionary of the Muslim World, by Felicity Crowe, Jokyon Goddard and …, Marshal Cavendish Corporation, 192p (2011) ISBN: 9780761479291 واژه‌نامه‌ی مصور جهان اسلام ، نوشته فلیسیتی کرو، جولیون گودارد و …، مارشال کاوندیش کورپوریشن، 192 صفحه (2011) شابک: 9780761479291 مجموعه‌ی سه جلدی جهان اسلام به بررسی تمامی جنبه‌های دین اسلام در تجلی‌های متفاوتش در زمان و سراسر جهان و با

بیشتر بخوانید