حکومت

معماری، حکومت و مذهب در لبنان

Architecture, Power and Religion in Lebanon: Rafiq Hariri and the Politics of Sacred Space in Beirut, By Ward Vloeberghs, Brill , 464 p. (2015) ISBN: 9789004305823 معماری، حکومت و مذهب در لبنان: رفیق حریری و سیاست فضای مقدس در بیروت، نوشته وارد ویلبرگز، انتشارات بریل، 464 صفحه (2015) شابک: 9789004305823 وارد ویلبرگز به بررسی سیاست رفیق

بیشتر بخوانید

فراخوان مقالات با موضوع «تشیع و حکومت»

«Shiʿism and Governance» گروه سمپوزیوم مطالعات اسلامی دانشگاه شیکاگو اعلام کرد: فراخوان مقالات با موضوع «تشیع و حکومت» آخرین مهلت ارسال چکیده آثار: 24 فوریه 2017 تاریخ برگزاری سمپوزیوم: 12 و 13 می 2017 The relationship between Shiʿism and governance—whether through doctrinal beliefs, political movements and ideologies, or practical exigencies—constitutes a highly relevant area of

بیشتر بخوانید

واژه‌نامه‌ی مصور جهان اسلام

Illustrated Dictionary of the Muslim World, by Felicity Crowe, Jokyon Goddard and …, Marshal Cavendish Corporation, 192p (2011) ISBN: 9780761479291 واژه‌نامه‌ی مصور جهان اسلام ، نوشته فلیسیتی کرو، جولیون گودارد و …، مارشال کاوندیش کورپوریشن، 192 صفحه (2011) شابک: 9780761479291 مجموعه‌ی سه جلدی جهان اسلام به بررسی تمامی جنبه‌های دین اسلام در تجلی‌های متفاوتش در زمان و سراسر جهان و با

بیشتر بخوانید