خاخام

فصول ربی‌الیعزر: ساختار، انسجام، بینامتنیت

Pirke De-Rabbi Eliezer: Structure, Coherence, Intertextuality Author: Katharina E. Keim, ISBN13: 9789004333116, Publication Date: November 2016, Imprint: BRILL, Language: English, Hebrew Katharina E. Keim, University of Manchester انتشارات بریل کتاب «فصول ربی‌الیعزر: ساختار، انسجام، بینامتنیت» را در نوامبر 2016 به چاپ رسانده است. In Pirqei deRabbi Eliezer: Structure, Coherence, Intertextuality Katharina E. Keim offers a

بیشتر بخوانید