داروسازی اسلامی

داروسازی اسلامی در قلمرو ممالیک و مغولان

Islamic Pharmacy in the Mamlūk and Mongol Realms: Theory and Practice, by Leigh Chipman, Asian Medicine, Volume 3, Issue 2, pages 265 – 278 Publication, 2007, DOI: 10.1163/157342008X307875 داروسازی اسلامی در قلمرو ممالیک و مغولان: آراء و روش ها،نوشته نویسنده: لِی چیپ من، مجله طب در آسیا، جلد سوم، شماره دوم، از صفحه 265 تا 278، سال 2007،

بیشتر بخوانید