دانشگاه پیتسبورگ

نوزدهمین کنفرانس سالانه «انجمن مطالعات مرکز اوراسیا (CESS)»

نوزدهمین کنفرانس سالانه «انجمن مطالعات مرکز اوراسیا (CESS)»، دانشگاه پیتسبورگ، 24 تا 28 اکتبر 2018 19th Annual Conference of the Central Eurasian Studies Society (CESS 2018) October 24-28, 2018, University of Pittsburgh   منطقه جغرافیایی اوراسیا منطقه ای شامل آسیای مرکزی، قفقاز، ایران، افغانستان، منطقه دریای سیاه، منطقه ولگا و شرق و مرکز اروپا است. محققان

بیشتر بخوانید