سریانی

دسترسی آزاد به نسخ خطی

دسترسی آزاد به نسخ خطی The Hill Museum & Manuscript Library کتابخانه ای است که یکی از بزرگترین مجموعه های جهان با موضوع نسخ خطی شرق و غرب را در اختیار دارد. این کتابخانه از سال 1965 مشغول حفظ و اشتراک گذای نسخ خطی در سراسر جهان است. هم اکنون پایگاه اینترنتی این کتابخانه دسترسی

بیشتر بخوانید

جوزف هازایا در مشیت الهی

Joseph Hazzaya, On Providence: Text, Translation and Introduction Author: Nestor Kavvadas, ISBN13: 9789004329997, Publication Date: November 2016, Imprint: BRILL, Language: English, Syriac Nestor Kavvadas, University of Tübingen «جوزف هازایا در مشیت الهی: متن، ترجمه و مقدمه» عنوان کتابی است که انتشارات بریل در نوامبر 2016 به چاپ رسانده است. The East Syriac mystic Joseph Hazzaya

بیشتر بخوانید

دیدگاه‌های قدیم عالمانِ مسلمان درباب زبان سریانی در قرآن

Andrew Rippin, “Syriac in the Qurʾān: classical Muslim theories,” The Qurʾān in its historical context, edited by Gabriel Said Reynolds, London & New York: Routledge, 2007, pp. 249-261. اندرو ریپین، «دیدگاه‌های قدیم عالمانِ مسلمان درباب زبان سریانی در قرآن»، در کتاب قرآن در بستر تاریخی‌اش، ویراسته‌ی گابریل سعید رینولدز، لندن: راتلج، 2007، ص 249ـ261. در

بیشتر بخوانید