سعید عدالت نژاد

دائره المعارف اسلام، معرفی ویرایش اول، دوم و سوم، (لایدن، انتشارات بریل)

دائره المعارف اسلام، معرفی ویرایش اول، دوم و سوم، (لایدن، انتشارات بریل)   دائره المعارف اسلام، مجموعه ای از مقالات نظام مند به ترتیب الفبایی، در قلمرو مطالعات اسلامی، فرهنگ و تمدن مسلمانان، منتشر شده در لایدن هلند. دائره المعارف اسلام که در این مقاله و در دانشنامه جهان اسلام از آن با نام اختصاری

بیشتر بخوانید