صفوی

روابط مسیحی مسلمان. تاریخچه کتابشناسی. جلد دهم

Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History. Volume 10 Ottoman and Safavid Empires (1600-1700), Edited by David Thomas and John Chesworth, BRILL, 714 pp. (November 2017), ISBN: 9789004345652 روابط مسیحی مسلمان. تاریخچه کتابشناسی. جلد دهم امپراتوری عثمانی و صفوی (1600-1700)، ویرایش توسط دیوید توماس و جان چسورث، انتشارات بریل، 714 صفحه (نوامبر 2017) شابک: 9789004345652 کتاب حاضر دوره 1600 تا 1700

بیشتر بخوانید

سفرهای هندی-ایرانی در عصر اکتشافات ۱۸۰۰-۱۴۰۰

Indo- Persian Travels in the AGE OF DISCOVERIES 1400-1800, by Muzaffar Alam/Sanjay Subrahmanyam, Cambridge University Press, 416p (2007) ISBN: 9780521129558 سفرهای هندی-ایرانی در عصر اکتشافات 1800-1400، نوشته مظفر علم و  سانجای سوبراهمانیام، انگلیس، کمبریج، انتشارات دانشگاه کمبریج، 416 صفحه (2007) شابک: 9780521129558 این کتاب اثری است ساختار شکن بر منبای سفرنامه‌های مفصل و پراحساس در زبان فارسی که به هند،

بیشتر بخوانید

امپراطوری‌های مسلمان عثمانی، صفوی و مغول‌

The Muslim empires of the Ottomans, Safavids, and Mughals, by Dale, S. F., New York ; Cambridge, Cambridge University Press.(2010) ISBN: 9780521870955 امپراطوری‌های مسلمان عثمانی، صفوی و مغول‌، نوشته استفان اف. دال، نیویورک، ایالات متحده امریکا، انتشارات دانشگاه کمبریج، 362 صفحه (2010) شابک: 9780521870955 بین سالهای 1453 تا 1526 سه حکومت عمده عثمانی، صفوی و

بیشتر بخوانید