عربستان

تاریخچه ای از اندیشه زیبایی شناسی در فرهنگ عربی

A History of Aesthetic Thought in Arabic Culture: From Pre-Islamic Arabia through al-Andalus Author: José Miguel Puerta-Vilchez, ISBN13: 9789004344952, Expected Date: June 2017, Imprint: BRILL, Language: English José Miguel Puerta Vílchez, University of Granada. Translated from the Spanish by Consuelo López-Morillas «تاریخچه ای از اندیشه زیبایی شناسی در فرهنگ عربی: از عربستان پیش از اسلام

بیشتر بخوانید

پژوهش های عثمانی کادیزادلی ،محمد بن عبد الوهاب

Kadizadeli Ottoman Scholarship, Muḥammad ibn ʿAbd al-Wahhāb, and the Rise of the Saudi State, By James Muhammad Dawud Currie, Published by Oxford University Press, Journal of Islamic Studies, Volume 26, Issue 3 (2015) پژوهش های عثمانی کادیزادلی ، محمد بن عبد الوهاب، و ظهور دولت عربستان، نوشته جیمز محمد داوود کری، منتشر شده در انتشارات دانشگاه

بیشتر بخوانید

وهابی‌ها از نگاه اروپاییان (۱۸۳۰-۱۷۷۲ میلادی)

The Wahhabis seen through European Eyes (1772-1830): Deists and Puritans of Islam, by Giovanni Bonacina (University of Urbino), Leiden: Brill, 2015, 232pp. ISBN: 9789004293014 وهابی‌ها از نگاه اروپاییان (1830-1772 میلادی): خداباوران و سلفی‌ها در اسلام، نوشته‌ی جیووانی بوناسینا (دانشگاه اُربینو)، لایدن: انتشارات بریل، 2015، 232ص. شابک: 9789004293014 جیووانی بوناسینا در کتاب وهابی‌ها از نگاه اروپاییان

بیشتر بخوانید