قانون اسلامی

کنفرانس فقه اسلامی و جنسیت

کنفرانس فقه اسلامی و جنسیت، دانشگاه اکستر، 9 و 10 ژانویه 2018 Islamic Law and Sexuality Conference 9th – 10th January 2018, University of Exeter این کارگاه دو روزه با هدف بررسی سوالاتی پیرامون فقه اسلامی و جنسیت برگزار خواهد شد. از جمله موضوعات قابل طرح در این کارگاه می توان به موارد ذیل اشاره

بیشتر بخوانید

قانون و جامعه ی اسلامی در صحرای بزرگِ پیشامدرن

قانون و جامعه ی اسلامی در صحرای بزرگِ پیشامدرن : عدالت اسلامی در سرزمین های صحرای بزرگ (الجزایر) در قرون هفدهم تا نوزدهم Droit musulman et société au Sahara prémoderne: La justice islamique dans les oasis du Grand Touat (Algérie) aux XVIIe – XIXe siècles ISBN13: 9789004340169, Expected Date: May 2017,  Imprint: BRILL, Language: French Ismail Warscheid, Centre

بیشتر بخوانید