قانون

کنفرانس فقه اسلامی و جنسیت

کنفرانس فقه اسلامی و جنسیت، دانشگاه اکستر، 9 و 10 ژانویه 2018 Islamic Law and Sexuality Conference 9th – 10th January 2018, University of Exeter این کارگاه دو روزه با هدف بررسی سوالاتی پیرامون فقه اسلامی و جنسیت برگزار خواهد شد. از جمله موضوعات قابل طرح در این کارگاه می توان به موارد ذیل اشاره

بیشتر بخوانید

تدوین قانون و سابقه تقلید در سنت قانون مذهب

Rule-Formulation and Binding Precedent in the Madhhab-Law Tradition: Ibn Quṭlūbughā’s Commentary on The Compendium of Qudūrī Author: Talal Al-Azem, ISBN13: 9789004322837, Publication Date: November 2016, Imprint: BRILL, Language: English Talal Al-Azem, Oxford Centre for Islamic Studies « تدوین قانون و سابقه تقلید در سنت قانون مذهب: تفسیر ابن Quṭlūbughā در خلاصه ای از Qudūrī» عنوان

بیشتر بخوانید

قانون شریعت در قضاوت بانکی و تجاری: قانون و اجرا در عربستان سعودی

Sharia’s law in commercial and banking arbitration: law and practice in Saudi Arabia, by Baamir, Abdulrahman Yahya, Routledge, 230 p. (2010) ISBN: 9781409403777 قانون شریعت در قضاوت بانکی و تجاری: قانون و اجرا در عربستان سعودی، نوشته عبدالرحمن یحیی بامیر، انگلستان، فارنهام، 230 صفحه (2010) شابک: 9781409403777 این کتاب تحلیلی ارائه می‌دهد از چگونگی رفع

بیشتر بخوانید