پزشکی

واژه‌نامه‌ی مصور جهان اسلام

Illustrated Dictionary of the Muslim World, by Felicity Crowe, Jokyon Goddard and …, Marshal Cavendish Corporation, 192p (2011) ISBN: 9780761479291 واژه‌نامه‌ی مصور جهان اسلام ، نوشته فلیسیتی کرو، جولیون گودارد و …، مارشال کاوندیش کورپوریشن، 192 صفحه (2011) شابک: 9780761479291 مجموعه‌ی سه جلدی جهان اسلام به بررسی تمامی جنبه‌های دین اسلام در تجلی‌های متفاوتش در زمان و سراسر جهان و با

بیشتر بخوانید

پزشکی بابل باستان: نظریه و عمل

Ancient Babylonion Medicine: Theory and Practice, by Markham j. Geller,  Wiley-Blackwell, 234p (2010) ISBN:  9781405126526 پزشکی بابل باستان: نظریه و عمل، نوشته مرخم جی. گلر،انگلیس، ساسکس غربی، ویلی-بلک‌ول 234 صفحه (2010) شابک: 9781405126526 حتی در قرن بیست و یکم پزشکی همچنان با اسرار همراه است. می توان گفت بجز برخی حوزه های مهم به ندرت بیش از طبیبان قرون وسطی می‌دانیم.

بیشتر بخوانید

اخلاق زیست پزشکی از دیدگاه اسلام (عبدالعزیز ساشادینا)

Abdulaziz Sachedina, Islamic Biomedical Ethics, Oxford, 296 pp, ISBN-13: 978-0195378504 عبدالعزیز ساشادینا، اخلاق زیست پزشکی از دیدگاه اسلام، آکسفورد، قطع وزیری، 296 صفحه، شابک 13: 9780195378504 اخلاق پزشکی هر چند در سدۀ اخیر مورد توجّه اندیشمندان غربی قرار گرفته و آثار متعدّدی دربارۀ آن نگارش یافته است، امّا بررسی این موضوع با رویکردی اسلامی، آن

بیشتر بخوانید