پیامبر

پیمان پیامبر با مسیحیان نجران: نگاهی تحلیلی به صحت عهدنامه

The Prophet’s Treaty with the Christians of Najran: An Analytical Study to Determine the Authenticity of the Covenants, by Ahmed El-Wakil, Oxford, Journal of Islamic Studies, Volume 27, Issu3, 2016 پیمان پیامبر با مسیحیان نجران: نگاهی تحلیلی به صحت عهدنامه، نوشته احمد الوکیل، مجله مطالعات اسلامی، شماره سوم از جلد 27م، 2016 جان اندرو مارو[1]

بیشتر بخوانید

مسیح و محمد: مسیرها و زندگی های موازی

Jesus and Muhammad: Parallel Tracks, Parallel Lives, by F. E. Perers, Oxford University Press, 240 p. (2010) ISBN: 9780199747467 مسیح و محمد: مسیرها و زندگی های موازی، نوشته اف. ای. پیرس، ایالات متحده امریکا،‌نیویورک، اکسفورد، 240 صفحه (2010) شابک: 9780199747467 این کتاب تحلیلی است بر زندگی مشابه عیسی مسیح و محمد که با نظر به دیدگاه‌های تاریخ‌نگاران معاصر و شواهدی

بیشتر بخوانید

نقد مقاله «دیدگاه برخی خاورشناسان در مورد قرآن بسندگی و نفی احادیث»

نقد مقاله «دیدگاه برخی خاورشناسان در مورد قرآن بسندگی و نفی احادیث» چکیده نوشتار «بررسی دیدگاه برخی خاورشناسان در مورد قرآن بسندگی و نفی احادیث» که در شماره هشتم سال پنجم مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان انتشار یافته است به ردّ دیدگاه‌های آوروئس در مورد حدیث‌بسندگی پرداخته است و نوشتار حاضر را می‌توان در واقع تکمله یا

بیشتر بخوانید