کتاب البلدان

آثار ابن واضح یعقوبی

The Works of Ibn Wāḍiḥ al-Yaʿqūbī: An English Translation (3 volume set), By Matthew S. Gordon and Chase F. Robinson and Everett K. Rowson and Michael Fishbein, Brill, December 2017, ISBN: 9789004356191 آثار ابن واضح یعقوبی: ترجمه انگلیسی آثار (سه جلد)، انتشارات بریل، تاریخ نشر: دسامبر 2017، شابک: 9789004356191 آثار ابن واضح یعقوبی، مجموعه ای سه جلدی از آثار یعقوبی به همراه حاشیه

بیشتر بخوانید