یهود

فصول ربی‌الیعزر: ساختار، انسجام، بینامتنیت

Pirke De-Rabbi Eliezer: Structure, Coherence, Intertextuality Author: Katharina E. Keim, ISBN13: 9789004333116, Publication Date: November 2016, Imprint: BRILL, Language: English, Hebrew Katharina E. Keim, University of Manchester انتشارات بریل کتاب «فصول ربی‌الیعزر: ساختار، انسجام، بینامتنیت» را در نوامبر 2016 به چاپ رسانده است. In Pirqei deRabbi Eliezer: Structure, Coherence, Intertextuality Katharina E. Keim offers a

بیشتر بخوانید

چشم انداز دینی در تنوع دینی

Religious Perspectives on Religious Diversity Editor: Robert McKim, ISBN13: 9789004322684, Publication Date: November 2016, Imprint: BRILL, Language: English Edited by Robert McKim (University of Illinois at Urbana-Champaign) انتشارات بریل کتاب «چشم انداز دینی در تنوع دینی» را در نوامبر 2016 به چاپ رسانده است. Religious Perspectives on Religious Diversity addresses fundamental and controversial questions raised

بیشتر بخوانید

یهودیان ایران در قرن نوزدهم

The Jews of Iran in the Nineteenth Century: Aspects of History, Community and Culture, by David Yeroushalmi, Brill, 440p (2010) ISBN: 9789004186200 یهودیان ایران در قرن نوزدهم: ابعادی از تاریخ، جماعت و فرهنگ، نوشته دیوید یروشالمی، بریل، 440 صفحه (2010) شابک: 9789004186200 کتاب حاضر با بررسی برخی حوزه‌های گسترده اما بسیار مرتبط تاریخ، جماعت، جامعه و فرهنگ یهودیان قرن نوزدهم

بیشتر بخوانید