کلام و جامعه در قرن دوم وسوم، جلد سوم

image_pdfimage_print

Theology and Society in the Second and Third Centuries of the Hijra. Volume 3: A History of Religious Thought in Early Islam, By Josef van Ess. Translated from German by Gwendolin Goldbloom, BRILL, 555 p. (December 2017) ISBN: 9789004342033

کلام و جامعه در قرن دوم وسوم هجری قمری، جلد سوم: تاریخچه اندیشه دینی در صدر اسلام، نوشته یوزف فن اس، ترجمه شده از آلمانی توسط Gwendolin Goldbloom، انتشارات بریل، 555 صفحه (دسامبر 2017) شابک: 9789004342033

این کتاب، جامع ترین مطالعه در زمینه تاریخ فکری و مذهبی اسلامی با تمرکز بر کلام اسلامی است. کتاب حاضر با تاکید بر قرون هشتم و نهم میلادی، بیشترین جزئیات را از مراحل اولیه شکل گیری اسلام بصورت مطالعات مستندی، در اختیار خواننده قرار می دهد. این کتاب ابتداءا در آلمان و بین سال های 1991 و 1995 منتشر شد و می تواند به عنوان کتابی مرجع در موضوع خود در نظر گرفته شود.

فهرست محتوا:
وحدت اندیشه اسلامی و شکوفایی علم کلام

1 Baghdad
1.1 Local Tradition. Madāʾin
1.2 Religious Policy Under al-Manṣūr and al-Mahdī
1.3 The Rise of the Muʿtazila
1.4 The Time Following the Fall of the Barmakids

Divided Empire and Civil War
2.1 The Uprising of Abū l-Sarāyā
2.2 Ma‌ʾmūn and ʿAlī al-Riḍā
2.3 Theologians with Ties to al-Ma‌ʾmūn. Thumāma b. Ashras
2.4 The Anti-Caliphate of Ibrāhīm b. al-Mahdī
2.5 Ma‌ʾmūn’s Return to Baghdad

Al-Ma‌ʾmūn in Baghdad. The Flowering of Muʿtazilite Theology
3.1 Ma‌ʾmūn’s Intellectual Profile. Intellectual Life at Court in Baghdad
3.2 The Great Muʿtazilite Systematists
3.3 The miḥna

مجتبی علی پور